MODALITATEA  DE CONTESTAREA A DECIZIEI ȘI FORMULARUL PENTRU RECLAMAȚIA ADMINISTRATIVĂ
(REFUZ LA SOLICITARE ȘI NERĂSPUNS ÎN TERMEN LEGAL)

  

Modalitatea de contestare a refuzului instituției de a răspunde la o solicitare de informații de interes public sau netransmiterea unui răspuns în termenul legal este prevăzută în Capitolul III – Sancțiuni al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

 „Art. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștința de către persoana lezata.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cat și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat”.

Art. 22

(1) În cazul în care o persoană se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică sa furnizeze informațiile de interes public solicitate și sa plătească daune morale și/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cat și apelul se judeca în instanța în procedura de urgenta și sunt scutite de taxa de timbru”.